Pozvánka na členskou schůzi

V souladu se stanovami Sportovního klubu Zbraslav z.s. svolává výkonný výbor Sportovního klubu Zbraslav z.s. řádnou členskou schůzi SK Zbraslav, která se bude konat dne

12. listopadu 2021 od 18:00 v klubovně na hřišti.


Program jednání členské schůze:

 1. Zahájení jednání
 2. Schválení programu jednání
 3. Schválení jednacího řádu, ustanovení pracovního předsednictva, mandátové komise
 4. Zpráva o činnosti VV SK Zbraslav, o činnosti od 24.2.2021 do 12.11.2021
 5. Zpráva o výsledku hospodaření SK Zbraslav za rok 2020
 6. Zpráva o plnění členských povinností členů SK Zbraslav za rok 2020 a 2021
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Diskuse k předneseným zprávám
 9. Volba nových orgánů spolku – Volba předsedy rady spolku – Volba místopředsedů rady spolku pro sportovní a ekonomickou činnost – Volba dalších členů výkonného výboru rady spolku
 10. Návrh rozpočtu SK Zbraslav na rok 2021
 11. Závěr jednání a ukončení členské schůze

Účast všech členů delegovaných oddíly je vyjádřením vztahu k SK Zbraslav, proto předpokládáme tvou přítomnost!

         Jaroslav Kudrna

Předseda rady spolku SK Zbraslav