stanovy klubu

Preambule

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek I.

Sportovní klub Zbraslav z.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl. OZ.

Článek II.

Název, sídlo, postavení spolku

 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. OZ.
 2. Název Sportovní klub Zbraslav se s ohledem na § 216 OZ mění na Sportovní klub Zbraslav z.s. (dále jen „Spolek“).
 3. Klub se nazývá plným názvem Sportovní klub Zbraslav z.s., v běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu SK Zbraslav.
 4. Adresa sídla je Praha.
 5. Sportovní klub Zbraslav z.s. má přiděleno IČ 49276000.

Článek III.

Účel a obsah činnosti spolku

 1. Účel činnosti Spolku je veřejně prospěšný. Spolek sdružuje své členy na principu dobrovolnosti za účelem společného organizování a provozování sportovních a společenských aktivit a organizování příležitostí k aktivnímu využívání volného času mládeže a dospělých, jichž vede evidenci.
 2. Základním účelem a hlavní činností Spolku je:
  1. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických estetických a mravních pravidel, podporovat zdravou soutěživost a pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů,
  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  6. popularizovat sport a tělovýchovu, vyhledávat sportovní talenty a zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 3. Spolek může v souladu se zákonem a po souhlasu členské schůze výlučně k podpoře své hlavní činností provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činností.
 4. Spolek v souladu se zákonem nabývá a spravuje svůj majetek, hospodaří s ním a vytváří hmotné podmínky pro svoji činnost.
 5. Spolek spolupracuje s jinými právnickými osobami s obdobnou činností – zejména se sportovními spolky a jejich svazy. Spolek dále spolupracuje při plnění svých cílů se státními a samosprávnými orgány, úřady a s fyzickými a právnickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

Článek IV.

Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
  1. Dobrovolným vystoupením člena. Členství ve spolku zaniká ke dni doručení písemného oznámení o ukončení členství vystupujícího člena Radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.
  2. Úmrtím člena – fyzické osoby – nebo prohlášením člena – fyzické osoby – za mrtvého.
  3. Zánikem člena – právnické osoby – bez právního nástupce.
  4. Zánikem spolku bez právního nástupce.
  5. Nezaplacením příspěvku v termínu stanoveném Radou Spolku na návrh předsedy.
  6. Vyloučením člena.
 6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo:

 1. Účastnit se Členské schůze, být volen do orgánů spolku a na členské schůzi volit do orgánů spolku ostatní členy
 2. Účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity. Využívat služeb spolku, být informován o činnosti spolku.
 3. Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku.

Každý člen má povinnost:

 1. Dodržovat stanovy a interní předpisy spolku a řídit se rozhodnutím orgánů spolku.
 2. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky a jiné platby související s členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom Členská schůze Spolku rozhodne.
 3. Podílet se na práci a činnosti spolku dle svých možností a schopností.
 4. Chránit a zachovat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst.
 5. Chránit vlastní popřípadě pronajatý majetek spolku před ztrátou, poškozením čí zničením, šetrně s ním nakládat a pečovat o jeho zvelebování.
 6. Nahlásit jakékoliv změny, které se uvádějí v přihlášce k členství.
 7. Při ukončení členství vyrovnat všechny závazky vůči spolku a to nejpozději k datu zániku svého členství.

Článek VI.

Členské příspěvky

 1. Rada Spolku může stanovit na návrh předsedy k pokrytí finančních potřeb Spolku povinnost členů Spolku platit členské příspěvky. Výší a splatnost členských příspěvků určuje Rada Spolku na návrh předsedy.
 2. Pro neplnění povinnosti platit členské příspěvky může být člen Spolku vyškrtnut, a to bez předchozího upozornění. Vyškrtnutí může předcházet upozornění ze strany předsedy s určením lhůty pro doplacení dlužných členských příspěvků, která nesmí být kratší než 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty je předseda oprávněn člena vyškrtnout. O vyškrtnutí příslušný předseda člena písemně zpraví. Nárok na doplacení dlužných příspěvků tím není dotčen.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje Rada spolku.

 Článek VII.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádí následující údaje:
  1. u fyzických osob: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail,
  2. u právnických osob: jejich název, sídlo, IČ, telefon, e-mail, osoba jednající za příslušného člena Spolku.
 2. Zápisy, změnu údajů a výmazy ze seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu Rada spolku.
 3. Rada Spolku určí, v jakých případech a kdy bude seznam členů zpřístupněn.

Článek VIII.

 Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou
  1. Členská schůze
  2. Rada spolku
 2. Statutárním orgánem spolku je Rada spolku.

Článek IX.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
 2. Do působností Členské schůze náleží zejména:
  1. určit hlavní zaměření činnosti spolku;
  2. rozhodovat o změně stanov;
  3. projednávat a schvalovat zprávu o činnosti Rady spolku;
  4. volit a odvolávat členy Rady spolku, rozhodovat o vyloučení člena spolku;
  5. přezkoumat rozhodnutí Rady spolku o vyloučení člena
  6. rozhodovat o vyloučení člena
  7. rozhodovat o sporech mezi členem a spolkem o placení příspěvku.
 1. Členská schůze je svolána Radou spolku, alespoň jednou ročně.
 2. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena v sídle Spolku všem členům, a to buď na jejich elektronickou adresu, nebo na adresu jejich bydliště, nebo sídla, oznámenou Spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 3. Pozvánka na Členskou schůzi obsahuje alespoň místo a čas konání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena nejpozději 15 dní před konáním zasedaní Členské schůze.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina všech členů Spolku.
 5. Rozhodnutí Členské schůze je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. Jednání Členské schůze řídí předseda Rady spolku nebo Radou pověřený člen.
 7. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, jehož vyhotovení je povinna zajistit Rada spolku do 30 dnů ode dne konání Členské schůze. Zápis svým podpisem ověřují dva členové spolku přítomní na zasedání Členské schůze.

Článek X.

Rada spolku

 1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku voleným z řad členů.
 2. Rada spolku je kolektivním orgánem tvořeným 4 členy. Členové Rady spolku jsou povinni zvolit si svého Předsedu, Místopředsedu pro hospodářskou činnost, Místopředsedu pro sportovní činnost a člena rady spolku. Za Spolek navenek jedná a podepisuje Předseda Rady spolku, nebo Místopředseda Spolku, nebo jiný člen pověřený Radou Spolku.
 3. Funkční období členů rady spolku je stanoveno na 5 let.
 4. Členství v Radě spolku zaniká ke dni zániku členství ve spolku, uplynutím funkčního období, odvoláním čí vzdáním se funkce a úmrtím.
 5. Pokud někdo z členů Rady v průběhu volebního období odstoupí ze své volné funkce, je právem Rady provést kooptaci. Kooptovaného člena navrhuje předseda Rady a kooptovaný člen je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů rady. Na nejbližším zasedání Členské schůze musí být tato kooptace předložena k potvrzení nebo musí být rozhodnuto o nové doplňující volbě. V případě nemožnosti výkonu funkce předsedy Rady spolku z důvodu delšího onemocnění nebo z důvodu odstoupení z funkce, je řízením Rady spolku pověřen stávající Místopředseda do nejbližšího zasedání Členské schůze.
 6. Rada spolku se schází nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Rada spolku připravuje zprávy a informace pro Členskou schůzi.
 8. Rada spolku řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami. Rada spolku je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 9. Do působnosti Rady spolku náleží:
  1. svolávat Členskou schůzi minimálně jednou ročně;
  2. dohlížet na řádnou péči o majetek spolku a na veškerou činnost spolku;
  3. rozhodovat o přijetí nových členů spolku;
  4. projednat a schvalovat návrh hospodaření spolku;
  5. projednat a schvalovat výsledek hospodaření spolku.
 10. Zajišťuje operativní plnění schváleného rozpočtu, realizuje úkoly uložené usnesením členské schůze.
 11. Vydává interní předpisy spolku.
 12. Rozhoduje o disciplinární sankci člena spolku a vyloučení člena spolku.

Článek XI.

Hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z grantů, jiných příspěvků, darů a sponzoringu.
 2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 3. Veškeré získané příspěvky musí být využívány především k financování hlavní činnosti Spolku naplňující cíle a poslání spolku.

Článek XII.

Zánik a likvidace spolku

Spolek zaniká:

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Stanovy nabývají účinnost schválením Členské schůze.

Tyto stanovy byly schváleny na Členské schůzi spolku v Praze dne: 2. 12. 2016