přihláška

bez lomítka, max 10 čísel
5 číslic, bez mezery
formát JPG, max 2 MB, formát pasové fotografie

Zadejte kontaktní údaje alespoň jednoho rodiče:

Matka

zadejte pouze v přípdě, že je odlišná od adresy hráče

Otec

zadejte pouze v přípdě, že je odlišná od adresy hráče

Souhlas a prohlášení rodičů/e:

Odesláním přihlášky souhlasím:

  • s evidencí a se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souvislosti s účastí mého dítěte na akcích SK Zbraslav.
  • se zveřejňováním fotek z akcí SK Zbraslav.
  • s předáním osobních údajů do evidence FAČR a jejich následným využíváním dle následujícího textu: Beru na vědomí, že FAČR vede evidenci členů podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlasím s využitím svého rodného čísla pro potřeby vnitřní evidence. Současně beru na vědomí, že uvedené údaje, vyjma rodného čísla, budou využívány i pro nabízení obchodu nebo služeb za účelem vytváření finančních zdrojů v souladu s cíli a posláním FAČR, zejména pro mládežnický fotbal.
  • s účastí mého dítěte na trénincích, zápasech a sportovních akcích pořádaných fotbalovým oddílem SK Zbraslav.
  • s přepravou mého dítěte na akce SK Zbraslav dopravními prostředky, které zajistí SK Zbraslav (autobus, osobní vozy).

Prohlašuji, že mé dítě je na základě lékařského posouzení zdravotního stavu způsobilé absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození jeho zdraví.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a budu hlásit případné změny údajů v této přihlášce.

Informace o zpracování osobních údajů